• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-09
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ  ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ  ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ   ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ( ᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ) ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠣᠷ ᠂ ᠭᠠᠩᠰᠠ ( ᠳ᠋ᠠᠢ ) ᠂ ᠭᠣᠭᠴᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠷ  ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠦᠳ  ᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ  ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲ᠋ᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ  ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠯᠣᠳᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ  ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ  ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ  ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ  ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠣ ᠂ ᠬᠡᠨ  ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠃

( ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ ) ᠨᠣᠮ  ᠡᠴᠡ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ