• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠩᠬᠣ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠣ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-09
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠢ ᠤᠯᠠᠭᠣᠯᠠ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠃ ︽ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠩᠬᠣ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ︽ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠩᠬᠣ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠩᠬᠣ ᠁ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠩᠬᠣ ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠣ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ   ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲ᠋ᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠣ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ  ᠨᠢ ᠠᠭᠣᠰᠬᠢᠨ  ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

( ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ ) ᠨᠣᠮ  ᠡᠴᠡ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ