• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-09
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠵᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠣᠷ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠣ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳ ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾  ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠵᠠᠢ  ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠢ ᠥᠳᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠣ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠣ  ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠦ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠪᠳᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾  ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ  ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠣ ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ︽ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ︾  ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠯᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃

( ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠢ ) ᠨᠣᠮ  ᠡᠴᠡ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ