• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠡᠢ  ᠲᠠᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠰ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠨᠢᠨ  ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠭᠣᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠳᠣᠯ  ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ  ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ  ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠳᠣᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ  ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠣᠳᠣᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ  ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢ  ᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠥᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠳᠣᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ ᠣᠶᠣᠬᠣ ᠴᠣ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠥᠰ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂ ᠥᠯᠵᠠᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠳᠬᠠᠮᠠᠯᠠᠨ ᠣᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

 

 

untitledᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠤᠶᠢᠮᠤᠰᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠡᠪᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠣᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠦᠰ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ  ᠨᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠮᠡᠳᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷ ᠪᠦᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷᠯᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃

( ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ) ᠨᠣᠮ  ᠡᠴᠡ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ