• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ  ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠶᠡᠷᠦ  ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ  ᠢ ᠬᠣᠮᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠳᠡᠪᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ  ᠲᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠬᠢᠵᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠂ ᠴᠣᠯᠪᠣᠭᠣᠷ ᠂ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠣᠨᠴᠣᠭ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠣᠪᠣᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠳᠳᠣᠭ  ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠣ  ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

( ︽ ᠪᠥᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢ 1 ) ᠪᠣᠯᠣᠨ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ) ᠨᠣᠮ  ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ