• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠬᠣᠷ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ  ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ   ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠤ ᠠᠰ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ   ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠪᠡ ᠰᠣᠮᠣ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

untitled

ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ  ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠥᠷᠥ ᠂ ᠣᠨᠣᠭᠣ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ  ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠮᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠳᠠᠩ ᠂ ᠬᠠᠪᠰᠣᠮᠠᠯ ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩ  ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠣᠳᠣᠮᠠᠯ ᠢᠯᠬᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠢᠩ ( ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ )  ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠣ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ  ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ  ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡᠰ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠮᠠᠩᠨᠣᠭ ᠬᠣᠷᠭᠣᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ  ᠂ ᠡᠷᠬᠡ  ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ  ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠃

( ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ) ᠨᠣᠮ  ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ