• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠰ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠣᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠬᠣᠷ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ  ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠠᠰ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠡᠨᠭᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠣᠯᠣᠩᠳᠠᠢ ᠂ ᠣᠭᠴᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ  ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠬᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠯᠠᠨ ᠪᠦᠰ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠥᠪᠥᠩᠳᠡᠢ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠬᠠᠪᠣᠵᠣ ᠣᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠪᠦᠰ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠵᠣᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ  ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

untitled

ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠳᠦ  ᠪᠡᠨ  ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠭᠰᠣᠷᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ