• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠣ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-09
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠠᠮᠴᠠ  ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠮᠴᠠ  ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣ ᠡᠩᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠂ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ  ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ  ᠳᠦ ᠭᠣᠭᠴᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ  ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠡᠪᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ  ᠃ ᠵᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ  ᠃ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ  ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ  ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠬᠥᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠣᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ  ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠭᠣ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠣᠨᠣᠭᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ  ᠂ ᠵᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠨᠣᠭᠣ  ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ  ᠃ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠨᠢ ᠳᠠᠩ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠨᠢ ᠠᠰ ᠡᠩᠭᠡᠷ   ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 

untitled

( ︽ ᠪᠥᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢ 1 ) ᠪᠣᠯᠣᠨ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ) ᠨᠣᠮ  ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ