• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠴᠤᠷ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠤᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠴᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃

 

ᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠄

(1) ᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠃

(2) ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠰᠢᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

(3) ᠡᠭᠡᠳᠡᠮ ᠢ  ᠨᠢ ᠵᠤᠤᠯᠢ ︵ ᠱᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠷ ︶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠦᠭᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

(4) ᠡᠪᠡᠷᠡᠵᠣ ᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

1

 

2

ᠰᠢᠷᠠᠰᠣ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ
3

ᠡᠭᠡᠳᠡᠮ  ᠢ  ᠨᠢ ᠱᠦᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

4
ᠴᠣᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠄

(1) ᠴᠠᠶᠢᠨ  ᠤ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠃

(2) ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ  ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃

 

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠄

ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠡᠭᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ  ᠤ ᠰᠦ᠋ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃
5

 

 

 

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ