• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵1-3 ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ︶ ᠰᠦ᠋ ᠡᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠥᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ  ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠄

(1) ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠵᠣ ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠃

(2) ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ︵ ᠰᠦ᠋  ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ︶ ᠃

(3) ᠰᠦ᠋ ᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠣᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

1
ᠵᠦᠭᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠮᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠄

(1) ᠴᠠᠢ ᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠃

(2) ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ  ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ︽ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠡ  ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

(3) ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠃

(4) ᠱᠥᠯᠥᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠣᠷᠴᠣ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠃

(5) ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠳ ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ  ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ  ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠃

(6) ᠭᠣᠯᠢᠷ ᠵᠢᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠣ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠄

(1) ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠣ ᠃

(2) ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠃

(3) ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠢ  ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠣ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠰᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ  ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃
2
ᠬᠦᠩᠭᠦ  ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠭᠡᠬᠡᠢ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

2017-05-15 09:32:18

ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ ᠹᠯᠢᠣᠡᠬᠢ ᠵᠠᠵᠹᠥᠣᠡᠢ fᠫᠥᠹᠢᠵ ᠠᠷᠤᠦ ᠦ04ᠦᠲ 430ᠦᠶ᠎ᠡᠵᠣᠡᠢᠦᠡᠣᠭ ᠵᠣᠣ 0