• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 457.97 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ︱ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠂ ᠵᠡᠰ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠂ ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠩᠪᠤ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠪᠥᠬᠡᠵᠢ ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠂ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

 

1 2 3 4 5 6 7 default2015-11-25-23b549218c-1c75-4c7a-8344-4ef8abd1c2cc default2015-11-25-25b183dba9-c105-40be-9624-13cfc339eea8 default2015-11-25-25c046da03-7378-4578-9e52-f4cb15472e57 default2015-11-25-26ad90aa37-a98e-4e79-86ec-e821e0651689 default2015-11-25-26e6d5a753-975e-4470-86be-67cdfe5ab565 default2015-11-25-28ea4328b4-3033-4f06-97df-fabbd3edc3de default2015-11-25-31fdfdf134-d671-4a5a-9e15-f82d72071bf6 default2015-11-25-33dc22365e-3535-4c4f-94bf-b2835e38bb64 default2015-11-25-35a43486c2-26cd-4ce1-a20e-df4b51c013e0 default2015-11-25-37e9c44ebf-e2f1-472b-80fa-1c5425b4ed18 default2015-11-25-44c74c6f78-b8fc-4c60-90b1-5043c6a59fad default2015-11-25-247cc5070b-b9ad-4e01-941c-1e58f8acb774 default2015-11-25-248ecf3add-ac0c-4515-82a6-54ab356255f2 default2015-11-25-281de74cd9-d584-4c5a-8f70-3f64ad6df540 default2015-11-25-304bd45de2-2e09-48e5-9a9c-71aeb617863f default2015-11-25-328f8de2e9-28fa-4c40-93ab-b02c66e49494 default2015-11-25-393c8b98ec-0c42-473a-86b2-728fb602f662 default2015-11-25-396b7af3aa-7f72-4c25-8b9b-1e2c571e9f0b default2015-11-25-456e43c7bf-0c3f-4dd4-a077-93020727c121 default2015-11-25-2762c0a769-8c43-43d8-b349-16a59872fa7e default2015-11-25-3487ab2e08-edf0-4357-afb5-67c72b3f84f3 default2015-11-25-3658c0df85-45fb-4220-8294-0424d77979cf default2015-11-25-4187d84cc6-0bc0-4d03-bec8-e64425a63a59 default2015-11-25-35496ad13b-ff62-4303-9cad-c9f89b2ea774 default2015-11-25-41372a8805-bbc6-41df-ad09-19a8d609d714 default2015-11-25-43101e4afc-48de-4439-8eb5-acdf0a2cf48f default2015-11-25-43823f5d67-476f-40ec-8e65-861086e24e1f default2015-11-25-422233f9f7-aa59-428c-b217-30ab80892cea default2015-11-25-3496781e00-541a-4814-b6ea-40b308a7e2e0 default2015-11-25-3708702f0d-6df4-40be-afc3-1d10dc2a43e6 default2015-11-25-3805508c59-ca5a-4c61-a5b3-9a3149246dff default2015-11-25-3817895f6e-80da-434a-b884-6f7c5b2c67dd default2015-11-25-23506797be-6e71-42ae-b16a-e60aac6f1985 default2015-11-25-320284353c-15b8-4649-81ec-320f895215d5 default2015-11-25-3173396528-44ad-4719-9cf0-62f2e7670846 default2015-11-25-4053557384-310f-4c09-8c76-79156d79df19

 

1. ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ︱ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠂ ᠵᠡᠰ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡ ᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡ ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠂ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠴᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ ᠂ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠭᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠮᠤᠰᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ︱ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠂ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠂ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠱᠠ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠶᠠᠰᠢᠯ ᠂ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠰᠤ ᠂ ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠂ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠴᠥᠬᠥᠷᠡᠰᠦ ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠂ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠦᠴᠡᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠮᠠᠲᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠬᠤ ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠳᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠥᠬᠡᠯᠢᠭ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠥᠨᠴᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ  ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

 

 

 

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ