• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 2.00 GB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

 

a. ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ︱ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠃

 

default2015-11-05-4974a18b27-1fea-40f0-b95f-2b722ce8273e

 

b. ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ︱ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃

 

 

2

c. ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︱ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠ  ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

① ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︱ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠩᠲᠡᠢ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

② ᠠᠴᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︱ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠰᠬᠢᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃

③ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠃

d. ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ︱ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠹ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠦ  ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠣᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃

e. ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ︱ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

f. ᠮᠠᠳ ︱ ᠱᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ︽ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠃

g. ᠱᠠᠭ ︱ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ ᠃ ︽ ᠸᠠᠩ ︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠨᠣᠶᠠᠨ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠃

h. ᠳ᠋ᠤᠭ ︱ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

i. ᠴᠣᠳ ︱ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠃

j. ᠴᠥᠷ ︱ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

k. ᠰᠣᠣᠰ ︱ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠃

l. ᠵᠢᠳ︱ ︽ ᠬᠥᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠦᠦ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃

m. ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ︱ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

 

 

3

 

 

n. ᠬᠠᠶᠢᠨ ︱ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠵᠢᠳ ; ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ; ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠷᠢ  ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ; ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠱᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ; ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ; ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃

o. ᠠᠪᠤᠨ ᠱᠠᠭ ᠮᠠᠳ ︱ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ︽ al shan mat ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡᠢᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ︽ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ  ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠪᠡ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠦᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠩᠭᠦᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠳᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠱᠠᠭ ᠮᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ