• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 41.31 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ︱ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

 

ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠨᠢ ᠰᠥᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠨᠢ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠪᠣᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 

a. ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ︱ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠢᠵᠦ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠰᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢᠳᠡᠭ ᠃

 

b. ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ︱ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢᠳᠡᠭ ᠃

 

c. ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ ︱ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ  ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

 

d. ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠰᠢᠶ᠎ᠠ ︱ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠰᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ