• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠲᠤᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ

ᠲᠦ᠍ᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ : ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ

 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ : ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ : ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ