• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 0 bytes
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-03-27
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1. ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ

2. ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ

3. ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠡ

4. ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ

5. ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ

6. ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

7. ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

8. ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ

9. ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠤ

10. ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

11. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ

12. ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ