• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 2.00 GB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-14
 • ᠄   1
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1︶.ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠦᠣᠷᠰᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠵᠠᠨ ᠵᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠣᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠣ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠬᠦᠯᠴᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠦᠰᠠᠬᠦᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠠᠯ ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠣ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠶᠠᠨ ᠠᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ︵ ᠬᠦᠮᠣᠰ ︶ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃   ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 1991 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠣ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠣ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠣ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠠ ᠃

2︶.ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ  ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ

3︶.ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

︽ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ ︽ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ︾ ᠡᠴᠠ  ᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠣ ᠰᠣᠳᠣ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠣᠴᠣᠶᠢᠬᠣ ᠂ ᠠᠷᠬᠢᠬᠦ ᠂ ᠦᠰᠣᠷᠬᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠣ  ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠣ ᠂ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠳᠠᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠬᠡ  ᠠᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠰᠴᠣ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠦ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠰᠣᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠬᠦᠯ ᠵᠶᠠᠨ  ᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠰᠣᠷᠴᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠦ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠣᠷ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠠᠢ ᠃   ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 1996 ᠣᠨ ᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠳᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠠ ᠃

MTV

4︶.ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠣ ᠣᠬᠣᠷᠢᠬᠣ  ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠣ ᠦᠪᠡᠷᠣᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ  ᠰᠢᠳᠠᠷᠴᠢᠨ ᠣ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠵᠣᠯᠭᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ  ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠦᠵᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠪᠠ ᠃ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠨᠡᠬᠡ ᠂  ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠯᠢᠭ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠᠢ  ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠠᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠰᠠᠳᠬᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠵᠠᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ  ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃           MTV

5︶.ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ

6︶.ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ

7︶.ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠰ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠣᠳᠣᠯ ᠢ ᠠᠮᠣᠰᠴᠣ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠵᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ  ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠣ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃      ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 2004 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ︽ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠢᠨᠳ᠋ᠸᠷᠨᠢᠭ ︾ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ︽ ᠴᠢᠨᠭᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠣᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ︾ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

MTV

8︶.ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠠᠷᠳᠠᠨ ᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠨ ᠨᠢᠬᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠣ  ᠣᠯᠣᠰ  ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠨᠣᠰ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠂ ᠣᠳᠣᠷᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠣ  ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠭᠣᠮ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ  ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠣ ᠠᠮᠣᠰᠳᠡᠭ᠍ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠣᠬᠡ ᠴᠠᠷᠴᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠳᠠᠨ ᠡᠪᠣᠯ ᠣᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠠᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠵᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠲᠠᠯᠳᠢᠷᠡᠬᠣ  ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠪᠠ ᠃

MTV

9︶.ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ