• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 03.ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1.ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠯ  ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠣᠷᠳᠣᠰ  ᠣᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠡᠰᠨᠭ  ᠣᠨ ᠦᠣᠰᠢᠨ ᠣᠳᠣᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠡᠣᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠣ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠮᠠ  ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ  ᠳᠣ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠢᠳ  ᠣᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠠᠯ ︽ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾  ᠣᠨ ᠡᠬᠦᠰᠣᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠵᠠᠭᠣ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠤᠷᠡᠬᠦ  ᠦᠬᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠡᠬᠢᠨ  ᠣ ᠦᠶᠠᠰ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠡᠬᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ  ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠡᠷ  ᠲᠡᠬᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ  ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠣ  ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠵᠠᠭ᠍ᠴᠢᠳ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠦ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ  ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠂ ᠰᠦᠬᠦᠳᠬᠦ ᠂ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠣ  ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣᠨ  ᠣ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠣᠰᠬᠢᠯᠳᠣᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ   ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠮᠨᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠬᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠂ ᠮᠦᠷᠣ ᠂ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣ ᠂ ᠪᠦᠰᠯᠠᠬᠦᠷ ᠂ ᠬᠦᠯ ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠨᠭ  ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠫᠢᠯᠠ ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠨᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮᠣᠵᠢᠭᠣᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ  ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠯᠠᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠣᠪᠣᠷ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠳᠣᠯᠣᠯ  ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ᠠᠢᠢᠵᠠᠮ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠰᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠯ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠱᠠᠯᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠣ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣ  ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠯᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠨᠭ᠍ᠬᠣᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠯ ᠣᠷᠬᠢᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠬᠣ ᠦᠶᠠᠰ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢ ᠦᠵᠠᠭ᠍ᠴᠢᠳ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠬᠣ ᠠᠶᠠᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ  ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠰᠢᠯᠣᠭᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠯᠬᠣᠬᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠨ ᠶᠦᠮᠣᠷ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ  ᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠯᠠ ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠣᠶᠢᠬᠣ ᠂ ᠠᠯᠬᠣᠬᠣ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ  ᠳᠣ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠣᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ  ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

MTV ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ

2.ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ

1︶. ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ  ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ

2︶.ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ  ᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠦᠬᠦᠳ  ᠣᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠦᠮᠣᠰ  ᠣᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠲᠣ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠨᠢ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠨᠭ  ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠬᠣ  ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ︽ ᠮᠦᠷᠣ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ︾ ᠂ ︽ ᠮᠦᠷᠣ  ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ︾ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠮᠰᠣᠭ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠣᠮᠣᠭ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠠᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢᠯ  ᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠪᠠ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 1986 ᠣᠨ  ᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ  ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠣ ᠪᠦᠷ ᠭᠣᠳᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

MTV ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ

3︶.ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ

4︶.ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

MTV ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ

MTV ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ