• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 04.ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   47
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1.ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠡᠬᠦᠰᠣᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠠᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠣᠨᠭ᠍ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠦᠬᠡᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ  ᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ  ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠡ  ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠬᠦ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨᠴᠣᠳ  ᠣᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠨᠭ᠍ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠲᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠣᠪᠠᠵᠦ   ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠳ ᠣᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠣ ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠂ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦ ᠂ ᠦᠳᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ  ᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠣᠭ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠠᠬᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ︵ ᠪᠦᠰ ︶  ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠬᠣᠵᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠶᠣᠵᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠣᠷᠴᠣ ᠪᠠᠭᠣᠬᠣ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ︽ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︾  ᠳᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ︽ ᠮᠣᠳᠣ  ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠬᠣᠵᠦ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠬᠡᠰᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ   ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠬᠣ  ᠳᠣ ᠴᠢᠳᠠᠮᠭᠠᠢ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ︽ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾  ᠨᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ  ᠣᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠣ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠡᠯ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨ  ᠣ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

2.ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ

1︶.ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠲᠡᠮᠤᠷᠤ

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠬᠣᠸᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠷᠦᠢ ᠯᠢᠨ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠲᠦᠭᠯᠢᠶᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ

ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ︽ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠷᠣ ︾  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠲᠦᠯᠬᠡ   ᠦᠵᠡᠬᠦ ︾ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠣᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠠ  ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨ  ᠣ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ  ᠳᠣ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

2︶.ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠬᠦᠪᠢᠭᠦᠷ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠷᠸᠠ ᠱᠣ ᠬᠣᠸᠠ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠲᠦᠨᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ

3︶.ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠪᠠᠳᠣ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠠᠠᠦᠯᠵᠠᠢ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠷ

︽ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ  ᠣ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ  ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︽ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ ︾ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠣᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

4︶.ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠯ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠯᠢ ᠵᠢᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠲᠦᠨᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ

ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠲᠡᠮᠤᠷᠤ

ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠬᠦᠪᠢᠭᠦᠷ

ᠠᠨᠳᠠᠢ  ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠯ

ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ