• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 05.ᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1.ᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠣ  ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠣᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠣᠨ ︽ ᠡᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ︾  ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠣᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠦᠬᠡᠴᠣᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭ᠍ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠮᠠᠭᠰᠢᠬᠣ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠣ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠦᠷᠯᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠣᠭ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠬᠣᠬᠣ ᠲᠠᠪᠰᠠᠬᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠯ ᠂ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠬᠦᠨ ᠣᠪᠣᠷ ᠲᠦᠷᠰᠣ  ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠨ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠣ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ︽ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾ ᠪᠠ ︽ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ︾  ᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠣ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠳᠡᠭ᠍ ᠂ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ  ᠣ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ  ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ︽ ᠭᠣᠶᠣ ᠴᠣᠭᠴᠠ ︾  ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢ ᠲᠣᠶᠢᠯ  ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

2. ᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ

1︶.ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ  (ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠠᠠᠤ)

2︶.ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ (ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠠᠠᠤ)

3︶.ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ (ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ)

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠡᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠣ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠣ  ᠨᠠᠷ

ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠣ ᠪᠦᠬᠡᠴᠣᠣᠯ  ᠣᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠣᠭ᠍ ᠰᠦᠷᠯᠢᠬᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠂ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ  ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡᠴᠣᠣᠯ  ᠣᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠣᠭᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠦ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠳ  ᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠳᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠵᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ  ᠦᠷᠠᠰ  ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃

4︶.ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ (ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ)

ᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠪᠠᠳᠣ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠬᠦᠸᠸ ᠼᠢ ᠵᠢᠶᠸ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ 1994 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠪᠠ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠲᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠣ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠣᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠬᠦᠨ ᠰᠠᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠴᠠᠴᠠᠭ᠍ᠯᠠᠯ  ᠳᠣ ᠬᠦᠴᠦᠯᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ︽ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾  ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠪᠣᠳᠣᠭ᠍  ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠬᠦᠳᠣᠨ ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ  ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠣᠴᠣᠶᠢᠬᠣ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠰᠣᠷᠣᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ︽ ᠰᠠᠷᠬᠦᠬᠡᠭᠰᠠᠨ ︾ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ   ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ  ᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠮ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ  ᠳᠣ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ