• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 08.ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-14
 • ᠄   46
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1︶.ᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︵ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ︶

2︶.ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ︵ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶

ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠪᠢᠨᠭ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠴᠦᠢ ᠹᠸᠩ ᠴᠦᠨ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠂ 2000 ᠣᠨ  ᠳᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠪᠠ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ  ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷᠣ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ  ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ  ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠬᠣᠴᠣᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠭᠠᠳᠣ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠲᠡᠬᠢ ︽ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠣ ᠮᠦᠷᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠣᠷᠢᠬᠣ ︾ ᠂ ︽ ᠪᠠᠭᠣᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ  ᠂ ᠪᠠᠭᠣᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠳᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳᠬᠡᠵᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ  ᠣᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠯ ᠂ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠯ ᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠦᠶᠠᠰ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ  ᠨᠢ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠰᠣᠯᠢᠵᠦ ᠦᠵᠠᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠣᠨ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠣᠨ ᠬᠦᠰᠠᠬᠦᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠳᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠪᠠ ᠃

3︶.ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ︵ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦᠢ

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠣᠸ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠵᠠᠨᠭ ᠸᠸᠨ ᠭᠠᠨᠭ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠣ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠥ᠋ᠴᠢᠷ

ᠲᠦᠪᠯᠠᠬᠦᠨ ᠢᠷᠠᠭᠣᠬᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠬᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠲᠦᠪ ᠢᠷᠠᠭᠣᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠬᠣᠨ ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠠᠮᠡᠭ᠍ᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ  ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠵᠠᠩ  ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠢᠷᠠᠭᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ  ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠣ ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ  ᠲᠠᠢ

 

4︶.ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ︵ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ︶

5︶.ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠢᠲᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︵ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶

ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠯᠢ ᠱᠣ ᠶᠢᠨᠭ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ · 1994 ᠣᠨ  ᠳᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠪᠠ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠣ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠡᠬᠢ ︽ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠮᠨᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︾  ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠬᠣᠯᠣᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠬᠦᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 1994 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠣᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦᠢ

ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ

ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

ᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠢᠲᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ