• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 10.ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-14
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1︶.ᠰᠠᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ

2︶.ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ

3︶.ᠤᠶᠠᠳᠠᠯ

4︶.ᠠᠨᠳᠠ

5︶.ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠣᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ  ᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠨᠠᠨᠠ ᠂ ᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠨᠭ

 

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠶᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠣᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠡᠬᠢ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠯᠸᠲ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠢᠯᠢᠭ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠯ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠣ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠵᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠣᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠃

6︶.ᠡᠵᠢ  ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ

7︶.ᠠᠯᠲᠡᠨ ᠵᠢᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

8︶.ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠥ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠭᠡ

ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ

ᠠᠨᠳᠠ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠣᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ

ᠠᠯᠲᠡᠨ ᠵᠢᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠥ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠭᠡ

ᠡᠵᠢ  ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ

ᠤᠶᠠᠳᠠᠯ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ