• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 12.ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-14
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

1︶.ᠲᠡᠯ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ

2︶.ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠤᠤᠯ

3︶.ᠭᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠣ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠭᠣᠶᠣ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠦᠢᠯᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠮᠰᠣᠭ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠃

ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠰᠢᠭᠣᠷᠬᠠᠢ  ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠳᠠᠢ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠬᠦᠨᠭᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ  ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ  ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠣᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠯ  ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ   ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ   ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠣ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠠ ᠃

4︶.ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠭᠤᠪᠢ

ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠣ ᠡᠷᠡᠰ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠣ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠳᠣ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠦᠯᠣ ᠦᠳᠡᠯᠣᠬᠡ ᠴᠣ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭᠳᠣ ᠦᠷᠠᠰ ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠴᠢᠨᠭ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠴᠢᠨᠭ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠪᠦᠳᠠᠬᠡᠢ ᠬᠡᠶᠢᠪᠣᠷ ᠵᠠᠬᠦᠳᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠮᠠᠳᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠠᠢ ᠃

5︶.ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ

6︶.ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠰᠠᠸᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶᠢᠵᠢᠮ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠣ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠦ ᠬᠣᠣᠰ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ︽ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ  ᠣᠷᠪᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠪᠠᠭᠣᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ  ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︾ ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠬᠦ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠶᠢᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠮᠦᠷᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ  ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠂ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠣ ᠂ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠣ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ  ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦᠳᠣ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ  ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ︽ ᠲᠣᠭᠣᠰ ︾ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠦ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ︽ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ  ︾ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ︽ ᠴᠢᠨᠭᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ︾ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

7︶.ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠳ︽ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠣᠭ᠍  ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠡᠬᠦᠵᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠯ  ᠢᠶᠠᠨ  ᠢᠪᠯᠢᠬᠦ ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠰᠠᠭᠠᠬᠣ︾ ᠮᠠᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠰᠠᠭᠠᠬᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠡᠯ ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠵᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠪᠣᠷ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠰᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 1955 ᠣᠨ ᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠵᠦᠴᠣᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠣ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠡᠪᠯᠠᠭ᠍ᠳᠠᠪᠠ ᠃ 1957 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠳᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

8︶.ᠳ᠋ᠡᠸᠠᠵᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠨ ᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ  ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠨᠭᠭᠡᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠠᠯᠬᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠠᠯᠣᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠰᠠᠯᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ  ᠳᠡᠬᠢ ᠳ᠋ᠧᠪᠠᠵᠠᠨ ᠳᠣ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠣᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠭᠣᠨ ᠂ ᠬᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠨᠡᠨᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠷᠬᠡ  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠣᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠣᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

9︶.ᠴᠠᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠦᠪᠯᠠᠬᠦᠨ ᠭᠣᠪᠠᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨᠴᠣᠳ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ  ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠨᠣᠰ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠮᠰᠣᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠰᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠨᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠴᠠᠢ ᠨᠦᠳᠦᠬᠦ ᠂ ᠰᠦ᠋  ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠠᠷᠪᠢᠴᠢ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠵᠢᠭ 1956 ᠣᠨ ᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠣ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

10︶.ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠦ ᠲᠡᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ

11︶.ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠣᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ

12︶.ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

13︶. ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠭᠦ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠨᠭ  ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ  ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠣᠳᠣᠷᠯᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠳᠣ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ  ᠲᠠᠢ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎᠎ᠠ  ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠭᠦᠨ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠰᠠᠳᠣᠪᠯᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠳᠣ ᠲᠣᠪᠣᠭᠣᠷ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ   ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃

\

ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ  ᠣᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠤᠤᠯ

ᠴᠠᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠳ᠋ᠡᠸᠠᠵᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠲᠡᠯ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠰᠠᠸᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠭᠦ

ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠭᠤᠪᠢ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠥᠵᠢᠭ

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠭᠣᠶᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠥᠵᠢᠭ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ