• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 14.ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ︵ ᠨᠢᠭᠡ ︶
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   45
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠬᠠᠢ ︕

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ  ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯ

ᠯᠤᠤᠲᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ

ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ

ᠦᠬᠡᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ

ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ