• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 16.ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠡᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   48
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ

ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠯ

ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠬᠦᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ

ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠤᠷᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢ

ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠬᠥᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ

ᠬᠥᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ

ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ