• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︾ ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ︾ ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ︾ ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠰᠡᠡᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ︽ ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠳᠤ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠳ ᠠᠪᠦ ᠡᠵᠢ  ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠠᠶᠠᠰ  ᠣᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠭᠡᠪ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠳᠤᠴᠨ ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠤᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠂ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ  ᠪᠡᠨ ︽ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︱ ᠭᠤᠤᠯ ︾  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ   ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠨᠢ ᠵᠢᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠨ  ᠪᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ   ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠯᠤᠭᠢᠭ᠍ᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠤᠳᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠄ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ︾ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ 1993 ᠤᠨ ᠃

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠄ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ ︾ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠷᠴᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ  ᠣᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠤ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠃

 

ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ ᠴᠤᠬᠤᠷ  ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠤ ᠃

 

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠯᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠤᠬᠤᠷ  ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠤ ᠃

 

ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠲ

 

1

 

 

ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ︱ ︱ ᠵᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ

 

 

2 3 4

 

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ︾ ︵ ᠵᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ︶

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ︾ ︵ ᠵᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ︶

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ