• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   47
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠢᠭᠡ ᠄ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

 

︽ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ  ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠃ 1906 ᠤᠨ         ᠡᠴᠠ 1925 ᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠪᠸᠯᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠ᠊ · ᠮᠤᠰᠲ᠋ᠶᠸᠷᠲ ︵ ᠬᠢᠳᠠᠳ   ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠪᠦᠸᠸ ︶ ᠠᠪᠦᠭᠠᠢ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ         ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ︽ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ     ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠠᠠᠯᠠᠯ  ᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ︽ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ︾ ︱ ︱ ︽ ᠠᠷᠵᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ 1937 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠡᠭ  ᠤᠨ   ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠹᠦ᠋ ᠷᠸᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠦᠯ ᠪᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠡᠵᠦ           ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ   ᠨᠢ ︽ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡ  ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠠᠭᠤᠯᠦᠮᠠᠯ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ  ᠤᠨ  ᠲᠤᠲᠦᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ   ᠤ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶᠡᠰ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ  ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ  ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ  ᠢ 1958 ᠤᠨ  ᠤ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 1916 ᠤᠨ  ᠳᠤ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠦᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠯ  ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ︽ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ   ᠨᠢ ︽ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠦᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ   ᠡᠷᠲᠡ  ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴ᠊ · ᠲᠡᠮᠳᠢᠡᠰᠦᠷᠦᠩ ᠠᠪᠦᠭᠠᠢ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶᠡᠰ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ  ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ  ᠳᠤ ᠲᠢᠭᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡ  ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ  ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ  ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠄ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠦᠷᠢ

 

ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ  ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠤᠢ ᠃ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠠᠭᠠᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠦ᠋  ᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠠᠳᠤᠷᠦᠵᠤ ᠦᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠵᠡᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤᠷ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠵᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ       ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠠᠠᠲᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠴᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠄ ︽ ᠡᠨᠳᠡ  ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠬᠤᠯᠨ ᠶᠠᠪᠦᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠦᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠄ ︽ ᠡᠨᠡ  ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ  ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ ᠭᠦᠯᠢᠴᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠠ  ᠪᠡᠨ  ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠦᠬᠤ  ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠢᠳᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠢᠳᠬᠠᠯ  ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠡᠰ  ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠤ  ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠦᠪᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ  ᠳᠤ  ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠢᠳᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠨ   ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠢᠶᠡᠨ  ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡ ︵ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ︶ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠦᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠢᠵᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ      ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠠᠨᠢ  ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠠᠠᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤ  ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠲᠤ  ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠰᠡᠩᠳᠠ ᠮᠡᠩᠳᠠ ᠤᠠᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠄ ︽ ᠡ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠠᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠡᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠲᠤ  ᠪᠡᠨ 8 ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠢᠵᠤ       ᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ︵ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠶᠢᠵᠤ ᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ︶ ᠠᠩ ᠠᠪᠠ  ᠳᠦ  ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠠᠠᠲᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ   ᠡᠴᠦᠰ  ᠲᠤ  ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ︽ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ ︾  ᠪᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ  ᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠦᠭ  ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠭᠦ  ᠳᠤ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠭᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ  ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ  ᠲᠠᠶᠢᠪᠦᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠠ  ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ  ᠣ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ  ᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠡᠴᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠰᠦ ᠴᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ ᠄ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ  ᠵᠤᠪᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ︖ ︾ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠄ ︽ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠠ  ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ  ᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠠ  ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠣᠰᠤᠨ  ᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠨ  ᠪᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ  ᠣ  ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠤᠴᠢᠶ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠠ  ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠯᠦᠭ  ᠢ  ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠦᠭ  ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠭᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠣ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠠᠢ ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠ᠊  ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠄ ᠠᠶᠠᠰ  ᠣᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ

 

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠰᠨ ︽ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮ  ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠬᠡᠪ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠵᠢᠳᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ  ᠪᠡᠨ ︽ ᠭᠤᠤᠯ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠭᠤᠤᠯ ︾ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠦᠷ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠦᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠵᠢᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠠᠠᠲᠠᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠰᠦᠴᠨ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠦᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ᠍ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ   ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠶᠢᠯᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠄

ᠰᠤᠨᠤᠮ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ︽ ᠴᠢᠩᠭᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠰᠭᠢᠯᠳᠠ ︾ ︹ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ︵ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ︶ ︺ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠃

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠠᠨ ᠄ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ ︾ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠃

 

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ

 

ᠡᠵᠡᠠ ᠶᠤ ᠯᠠ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤ ᠯᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤ ᠯᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠃

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ   ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ

ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ  ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦ   ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠃

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠦᠯ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠰᠤᠭᠤ  ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠃

 

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲ

 

 

1 2 3 4 5 6 7

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ