• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

 

ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠲᠦᠮᠡᠳ  ᠲᠠᠢ ᠭᠢᠯᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ  ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ  ᠲᠠᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠦᠡᠭ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ  ᠨᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠬᠤᠢ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪ ᠭᠦᠷᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ  ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ   ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠮᠤᠨ  ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠠᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠤᠢ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠷᠳᠢᠡᠴᠤ  ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ  ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠲᠤ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠴᠢᠡᠭᠭᠢᠰ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠠᠠᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ  ᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠦᠢᠮᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠱᠠᠷᠢᠯ  ᠢ  ᠨᠢ ᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠮᠡᠨ ︽ ᠤᠷᠳᠤ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ︽ ᠰ ︾ ᠲᠠᠭᠠᠪᠦᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ︽ ᠤᠷᠳᠤᠰ ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ  ᠢ ︽ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠮᠤᠨ ︾ ᠂ ︽ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠄ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

 

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠡᠨᠡ  ᠭᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠦᠡᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ︾ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠰ  ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ  ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ   ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠄ ᠠᠶᠠᠰ  ᠣᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ

 

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠭᠡᠪ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠶᠦᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠶᠢᠯᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠭᠢᠯ  ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

 

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ

 

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ  ᠳᠤ

ᠤᠰᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠂

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠳᠤ

ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠃

 

ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ  ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ  ᠨᠢ

ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂

ᠤᠭᠤᠷᠴᠠᠭ ᠵᠠᠩ  ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠨᠢ

ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠃

 

ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ

ᠮᠤᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠠᠠᠴᠢ

ᠬᠤᠪᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 

ᠲᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠢᠶᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠂

ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠃

 

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲ

 

1 2 3 4 5 6

ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ︽ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ︾

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ  ︽ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ︾

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ  ︽ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ