• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ

 

ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠂ ᠤᠬᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠵᠢᠨ ᠭᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠠᠶᠠᠰ ᠣᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ

 

ᠡᠨᠡ  ᠬᠦ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ︽ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︱ ᠭᠤᠤᠯ ︾  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠃ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ︽ 4+3 ︾ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ 4+1 ︾ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭ ᠪᠠ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠦᠭᠰᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠭᠭᠡᠨ ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

 

︽ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠩ   ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠶᠢᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ   ᠤ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠸᠸᠤᠨ ︵ 泥 盆纪 ︶  ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ︵ 侏罗纪 ︶ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠠᠳᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠪᠤᠶᠦ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠳᠡᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠤᠰᠤ  ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠᠭ᠍ᠭᠢ  ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ︽ ᠭᠤᠸᠠ ᠂ ᠭᠤᠸᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡ   ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠮᠠᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠢ  ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠨ  ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠢᠡᠳᠢᠶᠠᠠᠴᠤᠤᠳ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ  ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠢ ᠠᠠᠭ᠍ᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠡᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠦᠰᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠡᠭᠴᠡᠭᠦᠷᠢ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠳᠤ

ᠭᠤᠸᠠᠳ ᠭᠤᠸᠠᠳ ᠭᠦ᠋ ᠂

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠤ

ᠮᠦᠮᠦ  ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦ᠋ ᠃

 

ᠬᠠᠳᠠᠨ  ᠡᠴᠡ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠳᠤ

ᠭᠤᠸᠠᠳ ᠭᠤᠸᠠᠳ ᠭᠡᠳ ᠂

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠤ

ᠮᠦᠮᠦ  ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦ᠋ ᠃

 

ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲ

 

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︱ ︽ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ︾

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ︾

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ