• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠪᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠥᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠢᠪᠬᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ : ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ( ᠵᠧᠩ ) ᠭᠡᠳᠡᠭ : ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ : ᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠯᠢᠭ

11

1  1 ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

12

MP3 ᠳᠠᠭᠤ

1  2 ︽ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ︾

ᠣᠳᠣᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠃ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠵᠦ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

13

14

15

hca

17

18

19

110

111

7-1

7-2

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ