• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 2  2 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠢᠴᠠ ᠪᠦᠳᠦᠴᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠄    ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠮᠬᠤᠷᠤᠰᠤ  ( ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ) ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠳᠡ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ( ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ) ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠨᠢ 58. 5cm ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ  ᠨᠢ 16mm ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ  ᠨᠢ 12 mm ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠮᠡᠯᠡᠵᠦ ᠨᠦᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠢ  ᠨᠢ 36 cm ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1m1 1m2 1m3 1m4 1m5 1m6

ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ