• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 3  4 ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠄      ︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ  ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 1. ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠄ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃
 2.  ᠴᠠᠯ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠭ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠃
 3.  ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠄ ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠴᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠴᠣᠭᠣᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︾ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠯᠠᠩ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ  ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠴᠠ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠴᠠ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠴᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠴᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠴᠠ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠠᠳᠦ᠍ᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ