• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 3  3 ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠄

ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ︽ ᠵᠧ ᠂ ᠵᠠ ︾ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷᠳᠠ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ︽ ᠲᠦᠷᠡᠯᠭᠡ ︾ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃      ︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︾  ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠥᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠴᠠ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠲᠠᠨ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ