• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 4  1 ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮᠤᠲᠤ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ  ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ( ᠮᠠᠩᠭᠤᠰᠴᠢ ) ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ

21 22 23 24

hce

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ