• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 4  3 ᠴᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭ ᠬᠦᠭᠯᠡᠯᠬᠡ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠥᠭ ᠲᠦ ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ  ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠥᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ  ᠨᠢ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠲᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠬᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠣᠬᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠲᠠᠪᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠭ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠤᠮᠤᠲᠤ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

chh

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ