• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 5  2ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠦᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠢ ᠢᠲᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠳᠦ ᠲᠤᠷᠭᠢᠯᠳᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ  ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃

eev-1

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ