• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 5 | 3 ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠥᠬᠥᠶᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

xh

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ