• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 5 | 4 ᠢᠰᠬᠡᠷᠦᠭᠡ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 3|  5cm ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠰᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

i

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ