• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 5 | 5 ᠬᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠂ ᠢᠰᠬᠡᠷᠦᠭᠡ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠢᠰᠬᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪᠥᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ  ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ  ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

h

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ