• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 5 | 6 ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠬᠡᠷᠦᠭᠡ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

 

hh

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ