• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 2|   1 ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   47
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠣᠩᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠷᠠᠪᠵᠤᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ 1850 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠨᠭᠳᠡᠯᠭᠡᠷ   ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠨᠭᠳᠡᠯᠭᠡᠷ   ᠂ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠢᠭ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠃

︽ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ 1880 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ( ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ ) ᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠲᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠣᠮᠣᠴᠤᠳ ︽ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠣᠳᠣ  ᠨᠢ ᠬᠥ᠋

ᠥᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥ᠋

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠮᠡᠷ ᠲᠡᠲᠯᠡᠮᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ