• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 4  2 ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠠᠯᠭᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠴᠣ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠃    ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠥ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ  ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠢᠯᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠨᠴᠣᠭᠣᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ︽ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠬᠥ᠋ ᠬᠥ᠋ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ