• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 4  3 ᠡᠷᠡᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠲᠠ ᠡᠷᠡᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ︽ ᠠ᠋ ︾ ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ︽ ᠢ ︾ ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ︽ ᠡᠦ‍ ︾ ( ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ) ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︽ ᠥ ︾ ( ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ) ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠡᠷᠡᠦ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠂ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠴᠢᠨᠨᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

4-3

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ