• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 4 | 4 ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ︽ ᠢ ︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠥ ︾ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠴᠠᠯᠭᠢ ᠳᠤ ︽ ᠢ ᠥ ︾ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ︽ ᠠ ᠠ᠋ ᠥ ︾ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠢ ᠥ ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠶᠢᠲᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

4-4

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ