• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 5  1 ᠲᠦᠪ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠰᠡᠵᠦ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ