• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  4 ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠢ ︾  ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ 1948 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

4

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠢ ︾  ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ