• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 3  2 ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠡ ᠶᠤᠰᠤ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   45
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︾  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ  ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠂ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠦᠪ ᠶᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮᠳᠡᠳ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠲᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠵᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠣ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃    ︽ ᠴᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︾  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠤᠰᠴᠦ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠪ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ty-1

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ