• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-07
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠄ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠠᠷᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ  ᠨᠢ 80 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ︔ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ  ᠨᠢ 14 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠭ᠍ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣ  ᠨᠢ 8 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ︔ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠳᠠᠰᠣ  ᠲᠠᠢ ︔ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣᠨ ᠨᠤᠮᠤ  ᠨᠢ 78 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠭ᠍ᠶᠣᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠣ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠣ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠯᠢᠨᠭᠬᠣᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠣᠨ ᠣ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠨᠭ  ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠣᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠣᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠬᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ

default2015-12-02-27265e724e-ef88-42b9-bf46-096b3ba7e77a

jj

《 ᠸᠠᠨ ᠯᠢ 》

《 ᠣᠭ᠍ᠶᠣᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 》 ︵ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ  ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ ︶

《 ᠸᠠᠨ ᠯᠢ 》

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ 》 ︵ ᠢᠳᠡᠮᠵᠠᠪ  ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ ︶

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ