• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  9 ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠥ᠋ᠷᠤᠡᠭ᠍  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-24
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠦ᠍ᠷᠦᠡᠭ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂

1954 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ

ᠠᠡᠭ᠍  ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ 1974 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠡᠬᠦᠨ

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠮᠦ᠍ᠴᠢᠷ ᠲ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠡᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

1982 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠵᠢᠡ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ

ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠡ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃

1990 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠦ ᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠳᠤᠰᠴᠠᠢ ᠃ default2015-12-09-3218725718-a03a-4738-a799-957dc20b9a52

ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠦ᠍ᠷᠤᠡᠭ᠍  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ