• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  10 ︽ ᠭᠢᠰᠭᠢᠳᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤ ︾ ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠦ᠍ᠷᠤᠡᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

 

ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ  ᠨᠢ

ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ ᠵᠸ ᠃

ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠂

ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ ᠵᠸ ᠃

 

 

 

default2015-12-09-3218725718-a03a-4738-a799-957dc20b9a52

 

6  10 ︽ ᠭᠢᠰᠭᠢᠳᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤ ︾ ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠦ᠍ᠷᠤᠡᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ