• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   45
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

 

ᠣᠣᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢ ᠶᠢᠨ《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠣ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ 1978 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠣ ᠣᠷᠰᠺᠸᠲ᠋ᠷᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ  ᠬᠦᠭ   ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠳ ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠣᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠳ᠋ᠣ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠡᠸᠣᠷᠦ᠍ᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠰᠺᠸᠲ᠋ᠷᠠ   ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ  ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠭᠣ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠰᠺᠸᠲ᠋ᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠣᠷᠰᠺᠸᠲ᠋ᠷᠠ  ᠶᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠰᠢᠳᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠣᠳᠬ᠎ᠠᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ  ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠣᠷᠰᠺᠸᠲ᠋ᠷᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂  ᠸᠢᠶᠸᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠣᠨ 《 2007 ᠣᠨ ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ    ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ 》 ᠣ ᠭᠣᠣᠯ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠂ ᠦᠳᠦᠲᠣ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠣᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠢᠵᠣ ᠂  ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠬᠦᠪᠦᠨᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠨᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠣᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠰᠣᠨ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠣᠰ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠡᠨᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠨᠭᠨᠡᠶ᠎ᠡ ︕

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f

ᠵᠢᠷᠤᠭ

6

891491312111015202116172223181924251227283429530

7

MP3 ᠲᠠᠭᠤᠤ ︱《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》ᠰᠢᠮᠫᠥᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ

《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》ᠰᠢᠮᠫᠥᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ